• Thông báo
  • Đã có box quảng cáo rao vặt, hãy cẩn thận để không bị banned tài khoản
  • Update 28/12/2016: Yêu cầu các bài rao vặt post sau ngày này cần phải share g+, post nào không share sẽ bị xóa không cần báo trước.
  • Vi phạm quy định 3 lần, sẽ bị xóa bài acc + toàn bộ bài viết

Cách cài friendly URL cho Xenforo 2.x sử dụng Nginx server (Nginx Rewrites for Xenforo Friendly Urls)

ThaiDuong

Administrator
Staff member
Nginx Rewrites for Xenforo Friendly Urls
Mở file /etc/nginx/conf.d/thanhthai.org.conf
thanhthai.org.conf là file nginx domain của bạn
Trong block server{ thứ 2, tìm
Code:
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }
Thêm bên dưới đoạn code này
Code:
#Rewirte URL xenforo2 by Thaimeo
location ~ /.php$ {
       try_files $uri =404;
       include /etc/nginx/fastcgi_params;
       fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
       fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }

    location /diendan/ {
       try_files $uri $uri/ /diendan/index.php?$uri&$args;
    }
Bạn lưu ý thay diễn đàn bằng tên folder chứa mã nguồn xenforo của bạn.
Còn nếu bạn chạy trên domain gốc thì xóa /diendan đi nhé.

Tiếp theo vào admin của xenforo theo đường dẫn domain của bạn/admin.php?options/groups/seo/ đánh dấu vào Use full friendly URLs

266


Khởi động lại Nginx và tận hưởng thành quả
Code:
service nginx restart
Chúc bạn thành công nhé :)
 
Last edited:
Top